Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname aan masterclass, workshops, side programs, diners

 

 • Het programma zoals vermeld op de website geeft de hoofdlijnen van het programma aan. Op basis van de input van deelnemers en de samenstelling van de groep wordt het programma op maat gemaakt. Diner- en lunchlocatie wordt u tijdig bekend gemaakt. Soms is vervoer ernaar toe voor uw eigen rekening.
 • Building on Events behoudt zich het recht voor een programma onderdeel te annuleren indien onvoldoende deelname. U wordt hier minimaal 4 dagen van tevoren over ingelicht.
Betaling

Na aanmelding volgt direct online betaling. U ontvangt tevens een factuur. Mocht het onderdeel door BoE worden geannuleerd dan ontvangt u binnen 7 dagen het volledige bedrag retour.

Annuleringsvoorwaarden

Bij onverhoopt niet kunnen deelnemen, bent u gerechtigd een vervanger te sturen zonder kosten, meld ons schriftelijk wie de vervanger is of u betaalt:

 • € 25,- per persoon tot 29 dagen voor datum event per onderdeel
 • € 50,- per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor datum event per onderdeel
 • 100% van de reissom vanaf 6 dagen voor datum event per onderdeel

 

Algemene voorwaarden Beursreizen

Artikel 1 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Building on Events gevestigd te Houten.
 2. Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (website, folders, brochures, advertenties etc.)
 3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2 vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.
Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst
 1. De reisovereenkomst tussen Building on Events en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Building on Events naar aanleiding van een online aanmelding, schriftelijke of mondelinge opdracht aan opdrachtgever een nota/bevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft.
 2. De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door Building on Events gepubliceerde reisprogramma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van BoE vereist.
Artikel 3 – Betaling
 1. Betaling van de reissom dient te geschieden binnen de termijnen welke op de nota/bevestiging staan vermeld.
 2. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Building on Events zich het recht voor de geboekte reis te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend. De artikelen 7 en 11 zijn hierbij van toepassing.
Artikel 4 – Reissom, reisduur en reisprogramma
 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan Building on Events bekend waren op de dag van publicatie van het reisprogramma. BoE behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de opdrachtgever het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(en). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door BoE mededeling aan de opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.
 3. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden BoE niet.
Artikel 5 – Documenten
 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.
 2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6 – Reisbescheiden
 1. De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door Building on Events is ontvangen. BoE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.
 2. Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger. Artikel 9 lid 4 is mede van toepassing.
Artikel 7 – Wijziging en annulering door opdrachtgever
 1. Tot twee dagen voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen verzoeken in de reisovereenkomst, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde reiziger. Building on Events zal genoemde wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van administratieve kosten welke op de wijziging van toepassing zijn met een minimum van € 25,– per wijziging.
 2. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger, naast de gefactureerde administratiekosten, de volgende bedragen verschuldigd:
 • € 150,- per persoon tot 29 dagen voor vertrek
 • € 250,- per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
 • 100% van de reissom vanaf 6 dagen voor vertrek

 1. Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Building on Events.
Artikel 8 – Wijzigingen en annulering door Building on Events
 1. BoE behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
 2. BoE behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
 3. BoE behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Building on Events aan de opdrachtgever gerestitueerd.
 4. Indien door overmacht, waaronder begrepen o.a. staking, weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen etc., een reis niet kan worden uitgevoerd, verplicht BoE zich tot volledige terugbetaling van de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom onder aftrek van een vergoeding voor gemaakte administratieve kosten met een minimum van € 25,- per reiziger.
 5. Indien een dagcharterarrangement door overmacht, zoals omschreven in lid 4, niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft BoE het recht een vervangend dagcharter-arrangement aan te bieden, waarvan de uitvoering niet later dan twee dagen na de oorspronkelijk geplande datum zal geschieden. Indien de opdrachtgever dit vervangend arrangement niet accepteert zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van toepassing zijn.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Building on Events
 1. Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd is Building on Events voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
 2. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
 3. BoE is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 4. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.
Artikel 10 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Building on Events ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en aanwijzingen van de reisleiding.
 2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Building on Events, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 11 – Rente- en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens BoE heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.